Pünkösd köszöntése az Úr 2018. évében

Róm 5,5. „…mert szívünkbe áradt Isten szeretete a nekünk adatott szentlélek által.“
 
Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim! A Pünkösdi várakozás című versét Dsida Jenő így fejezi be: „Sugarat, fényt, színt adj nekünk,/ Mert epedünk!/ Fényesség nélkül oly sivár az élet!/ Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet:/ Legyen világosság!” A költő gondolatát unitárius egyházi énekünk szövegével folytatom: „Világosság szent atyja,/ Jelenjél meg köztünk,/ Felséged magasztalja/ Szánk, szívünk és lelkünk,/ Szíveinket hát buzdítsad,/ Szentlelkeddel elménk világosítsad.”(23. sz. ének)
Pünkösd ünnepén figyelmünk középpontjában a lélek áll, a bennünk lakozó isteni szikra, mely hitünk szerint Isten ereje, jóravaló segítsége, mely az értelmet világosítja, a szívet tisztítja, az akaratot erősíti, tehát megvilágosít, megnyugtat, bátorít és boldogít. Így fogalmazza meg unitárius káténk, hogy mit értünk a szentlelken. Pünkösd ünnepén arról kell bizonyságot tegyünk, hogy Isten lelkének vezérlete alatt állunk, és a világosság gyermekei vagyunk. Pünkösd ünnepén ezt a bennünk lakozó belső fényt és világosságot kell megtapasztaljuk. Ez az a belső iránytű, mely segít eligazodni a jó és rossz, az igaz és hamis, a felemelő és alantas gondolatok között.

Anyák napjára


Képtalálat a következőre: „gyöngyvirág”

Köszöntő

Életet adó, tápláló, mesét mondó, dajkáló, szép álomba ringató, betegségünkben virrasztó, ápoló és gondozó, gyógyító, reánk mosolygó, megnyugtató, óvó, védő, szerető, kérdező és felelő, oktató, számon kérő, kényeztető, odafigyelő, cirógató, fáradozó, jutalmazó, megbüntető, megbocsátó, irányító, féltő, mosolyra derítő, boldog jövőt tervező, utunkat egyengető, elnéző, örvendő, sikereinket ünneplő, kudarcainkban velünk síró , irányító, harcoló, kezünket imára kulcsoló, küzdő, tűrő, szenvedő, őrködő, pörösködő, szükségeinkre éberen figyelő Anyák, köszöntelek!
Tisztességre tanító, pirongató, dorgáló, robotoló, meg nem rokkanó, soha-soha nem lankadó, bátorító, szorgoskodó, tűnődő, kesergő. megkegyelmező, utunkon elkísérő, nevelő és temető, miattunk néha piruló, szomorkodó, marasztaló, a családot összetartó, varázsló, példa mutató, felvidító, mindig-mindig haza váró, holtunkban elsirató Anyák, köszöntelek!
Májusi virágokból szálanként összerakott csokorral, Édesanyák, köszöntünk Titeket!
(Hírharang, 2012, JB)

Moldován Szidónia-Tímea keresztelője


2018. április 28-án keresztelési szertartást végeztünk. Megkereszteltük Moldován C. Csaba és Karsai Tímea harmadik gyermekét, Szidónia-Tímeát.  A bibliai üzenet a Péld. 4,23-27 volt:
23. 
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
24. 
Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.
25. 
A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.
26. 
Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.
27. 
Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.

Isten éltesse a kisgyermeket szüleivel, testvéreivel, keresztszüleivel, nagyszüleivel és a közösség minden tagjával együtt!

Meghívó köri együttlétre


Meghívó a székelyudvarhelyi belvárosi egyházközségben, 2018. május 5- én tartandó 450. éves évforduló egyházköri megünneplésére

Keresztény testvéreink!

Örömmel értesítjük, hogy a székelyudvarhelyi unitárius egyházkör tanácsa és köri nőszövetsége, elhatározta a 450. éves évforduló közös ünneplését Székelyudvarhelyen a belvárosi templomban, 2018. május 5- én de. 9. órai kezdettel, melyre szeretettel meghívjuk. A rendezvény keretében ünnepi közgyűlést tart a nőszövetség. A templomban hálaadó istentisztelettel, alkalomhoz illő műsorral és előadással folytatjuk ünnepségünket. 13.00 órakor felvonulunk a Haáz Rezső múzeumhoz, ahol megtekintjük az unitárius kegyszerekből, adománylevelekből, régi jegyzőkönyvekből, varrottasokból és egyebekből álló kiállítást.
A kiállítás megnyitása után állófogadást szervezünk a résztvevők számára.
Tisztelettel kérjük, egyházközségi tagjainkat vegyenek részt rendezvényünkön, hogy ezáltal is bizonyítsuk összetartozásunkat és emlékezve a múltra,  abból táplálkozva, felépíthessük közös jövendőnket!
Aki teheti, öltsön magára népviseletet, hogy hagyományainkat és szokásainkat megélve széppé tegyük ünnepünket!

A 2018. május 5- i ünnepség programja:
1.       Bejelentkezés: 08.00- 09.00
2.       Nőszövetségi közgyűlés: 09.00- 10.30
Zászlóanyák bevonulása
Megnyitó ima
Köszöntők
Összesített nőszövetségi jelentés ismertetése
3.       Szünet: 10.30- 11.00
4.       Ünnepi istentisztelet: 11.00- 13.00
Ünnepi műsor
dr. Czire Szabolcs előadása
5.       Felvonulás a Haáz Rezső múzeumba: 13.00- 13.30
6.       Kiállítás megnyitása: 13.30- 14.00
7.       Kiállítás megtekintése: 14.00
8.       Állófogadás: 14.00

A jó szervezés érdekében kérjük a gyülekezetek lelkészeit, hogy 2018. április 25- ig jelezzék a rendezvényen résztvevők létszámát a fenti elérhetőségeken! Az egyházköri tanács döntése értelmében 10 lejt kérünk hozzájárulásként az állófogadáson való részvételhez.
Bízva a találkozásban, maradunk

Székelyudvarhely, 2018. május 20.       Atyafiságos tisztelettel:


                                    esperes                                                             köri elnöknő
                                    Simó Sándor                                                   Simó Melinda Tímea